WTB.WTD 통신케비넷, DOOR

제품 이미지

WTB. 통신케비넷

제목 없음-1.jpg

재질 : STS 1.2T

모 델 사 이 즈
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
WTB 20.30.10 200 300 100
WTB 20.40.10 200 400 100
WTB 30.30.13 300 300 130
WTB 30.40.10 300 400 100
WTB 40.30.13 400 300 130
WTB 50.40.10 500 400 100
WTB 60.40.10 600 400 100

자물쇠 고리 無

단위 : mm

 
WTD.jpg

재질 : STS 1.2T

모 델 사 이 즈
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
WTB-K 30.40.13 300 400 130
WTB-K 40.40.10 400 400 100
WTB-K 40.40.13 400 400 130
WTB-K 40.50.13 400 500 130
WTB-K 50.60.13 500 600 130
WTB-K 60.70.13 600 700 130
WTB-K 70.80.13 700 800 130

자물쇠 고리 有

단위 : mm

 

WTD. 통신카바

통신문.jpg

재질 : STS 1.2T

단위 : mm

모 델 사 이 즈
가로(W) 세로(H)
WTD 20.30 200 300
WTD 20.40 200 400
WTD 30.20 300 200
WTD 30.30 300 300
WTD 40.20 400 200
WTD 40.30 400 300
WTD-K.jpg

재질 : STS 1.2T

단위 : mm

모 델 사 이 즈
가로(W) 세로(H)
WTD-K 25.35 250 350
WTD-K 30.40 300 400
WTD-K 40.40 400 400
WTD-K 40.50 400 500
WTD-K 40.60 400 600
WTD-K 50.40 500 400
WTD-K 50.60 500 600
WTD-K 60.40 600 400
WTD-K 60.50 600 500
WTD-K 60.70 600 700
WTD-K 70.40 700 400
WTD-K 70.60 700 600
WTD-K 70.80 700 800

 

                                                                           자물쇠 고리 有

단위 : mm

통신케비넷7.jpg
모 델 가로(W) 세로(H) 홀간거리 종류
명판 大 100 30 90 IDF 단자함
TV 단자함
국선 단자함
방송 단자함
접지 단자함
통합 단자함
명판 小 70 25 60

금액별도 / 기타 문구 주문 가능 (주문사항)

단위 : mm

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB